#525: Motiveren met de Franse slag

Een goede motivering is de basis van elke rechterlijke beslissing. De motivering zorgt voor inzicht in de overwegingen van de rechter, zodat partijen de beslissing begrijpen en misschien beter kunnen accepteren. Een goede uitleg voorkomt bovendien willekeur in de jurisprudentie en stelt hogere rechters in staat om de juistheid van de beslissingen te controleren. Voor strafrechters is in artikel 539 Sv dan ook een motiveringsplicht neergelegd. Van alle bestanddelen van de delictsomschrijving moet de bewezenverklaring worden toegelicht. Toch laat de motivering nog wel eens te wensen over. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Overijssel.

LEES VERDER

#520: Een veroordeling; toch een VOG?

Een strafrechtelijk (fraude) onderzoek heeft vaak grote impact op de betrokkenen. Dat geldt in het geval van een veroordeling, maar ook als de zaak eindigt in een sepot of een vrijspraak. Een strafrechtelijk onderzoek brengt vanaf de start tot de ontknoping veel onzekerheid en zorgen met zich mee. Het meest acute probleem van een strafrechtelijk onderzoek is veelal de relatie met de bank die onder druk kan komen te staan, maar een onderzoek kan ook impact hebben op de relatie met de verzekeraar van een ondernemer of onderneming. Ook problemen met vergunningen (Wet BIBOB) of met de toezichthouder van een specifieke beroepsgroep, zoals accountants, komen voor. Het meest bekende probleem is wellicht toch wel de beperktere mogelijkheid om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verkrijgen. Staat een veroordeling garant voor de onmogelijkheid om een VOG te verkrijgen? Of is daar toch nog iets tussen te krijgen?LEES VERDER

#514: Gebod openbaring bestuursverbod

Fraudezaken kunnen op vele verschillende manieren eindigen. Soms via de rechter en soms met een buitengerechtelijke afdoening. In het geval van een veroordelend vonnis volgt vaak nog de executiefase van straffen en maatregelen. Daarmee is de kous dan ook af. Althans, dat zou je denken. Als het aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ligt, geldt voor veroordeelden die een bestuursverbod opgelegd krijgen dat er nóg een staartje aan die maatregel komt. De Minister wil namelijk dat de persoonsgegevens van de veroordeelde in een dergelijk geval openbaar worden gemaakt. Dit gaat overigens tegen het dringende advies van de Autoriteit Persoonsgegevens in. Is een openbaring van persoonsgegevens in zo’n geval wel proportioneel?

LEES VERDER

#512: Vaklunch.nl bestaat 10 jaar!

Een prachtige mijlpaal, die we graag met jullie vieren. Juridische blogs zijn inmiddels niet meer weg te denken in ons vakgebied, maar tien jaar geleden was dit anders. Ideeën over de kansen en mogelijkheden van nieuwe jurisprudentie en ontwikkelingen werden vooral binnen de muren van een kantoor of beroepsvereniging besproken. Maar het uitwisselen van visies vanuit verschillende procesdeelnemers leidt tot nieuwe inzichten waar alle partijen belang bij hebben.LEES VERDER

#511: De kinderschoenen ontgroeid

De tijd dat de fiscale “verhoging” werd ingezet om compliant gedrag bij belastingplichtigen te bevorderen ligt allang achter ons. Inmiddels is de inzet van de bestuursrechtelijke boete niet meer weg te denken uit het fiscale recht. Over de fiscale boete is veel geprocedeerd en langzaam maar zeker is het fiscale boeterecht steeds meer in lijn gekomen met het fiscale strafrecht. De meest recente ontwikkeling op dat punt kwam met het arrest van de Belastingkamer van de Hoge Raad van 8 april 2022, waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het bewijs met betrekking tot opzet als bestanddeel van een beboetbaar feit overtuigend moet worden aangetoond en dat het aannemelijk maken daarvan niet voldoende is. Daarover schreven wij al in Vaklunch #469. Maar hoe zit dat met de overige bestanddelen van een beboetbaar feit? Moeten die ook overtuigend worden aangetoond?LEES VERDER

#510: Lak aan de regels

In de regel blijkt het in fiscale procedures geen sinecure om een compleet dossier van de inspecteur te krijgen. En als het dossier na veel herhaalde verzoeken om completering en geharrewar over de vraag of bepaalde documenten nu wel of niet op de zaak betrekking hebben’ dan eindelijk compleet is, dan is daarvan vaak een ruim deel onleesbaar gemaakt of zwartgelakt. Een discussie over de vraag of dat mag is dan vaak onvermijdelijk. In de praktijk blijkt dat er vaak te enthousiast is zwartgelakt, wat dan weer ongedaan moet worden gemaakt. Deze benadering van de inhoud van het dossier leidt af van waar de procedure in de kern over moet gaan, met alle kosten voor burgers en maatschappij van dien. En ja, het heeft ook impact op het vertrouwen tussen burger en overheid.LEES VERDER

#505 Fijne feestdagen!

Het rijp stond afgelopen week weer aan de grond en leverde prachtige kerstachtige plaatjes op. Het kerstreces is een mooi moment om even terug te schakelen, te reflecteren op het oude jaar en alvast vooruit te kijken naar het nieuwe.

Het Vaklunch jaar stond dit jaar veelvuldig in het teken van de ontwikkelingen rondom de procesafspraken, cybercrime en corruptie. Het was ook een bijzonder jaar waarin vaklunch.nl met Judith Gijsen, Luce Smithuijsen en Bart van Beek een stevige aanvulling heeft gekregen met een frisse én kritische blik op de ontwikkelingen. Met hen gaan we het jubileumjaar van Vaklunch.nl in en zullen we in februari 2023 het 10-jarig jubileum vieren. En uiteraard zullen we dat feestje met jullie gaan vieren. Hoe? Dat merken jullie vanzelf.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooi nieuw jaar! Op 4 januari zijn we er weer.

#491: Gelijk krijgen telt

Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn verschillende dingen. Zeker in het recht. In strafrechtelijke onderzoeken wil de verdachte die overtuigd is van zijn onschuld uiteraard gelijk krijgen. En dat is ook logisch. Het strafrecht heeft nogal wat bijkomende gevolgen en deze collateral damage is niet mis. Dit geldt voor beslissingen bij de rechter, maar ook bij sepotbeslissingen bestaat een belang om gelijk te krijgen. Dit resulteert vaak in een discussie om sepotcode “01” – onterechte verdenking – en sepotcode “02” – onvoldoende bewijs. Dit is dan het sluitstuk in de strijd om het gelijk.LEES VERDER

#454: Een nieuw jaar, een nieuw team

Een kleine terugblik op het afgelopen jaar leert ons dat de Covid-19 pandemie de rechtspraktijk niet heeft doen stilstaan. Vorig jaar hoopten wij dat in de nasleep van de toeslagenaffaire het jaar 2021 in het teken zou staan van de rechtsbescherming. En hoewel we er nog lang niet zijn, lijken rechters soms kleine stapjes in de juiste richting te zetten.

De ontwikkelingen op dit moment in onze praktijk zijn enorm groot; van een nieuw Europees Openbaar Ministerie tot een veelvoud aan nieuwe zaken op het gebied van cybercrime en corruptie. Zaken waar de grenzen nog grijs gekleurd zijn. Prachtige nieuwe uitdagingen voor het jaar 2022 liggen dus in het verschiet!

En ook Vaklunch.nl maakt een mooie ontwikkeling door. In het jaar 2022 zullen wij nog steeds elke woensdag een artikel met jullie delen over een onderwerp dat ons aan het hart gaat. Maar vanaf 2022 breiden wij ons team uit met Luce Smithuijsen, Judith Gijsen en Linda Gruijthuijsen. Afgelopen zomer waren zij al gastschrijver bij Vaklunch.nl maar we zijn ontzettend blij dat we hen nu vast bij ons team mogen verwelkomen.

Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral gezond Nieuw Jaar!

Hartelijke groeten,

Mariëlle Boezelman & Judith de Boer

Hertoghs Advocaten

N.B. De eerstvolgende Vaklunch verschijnt op 5 januari 2022

#445: Overall fairness weegt het zwaarst

De uitspraak die het EHRM begin dit jaar deed inzake Keskin tegen Nederland houdt de gemoederen nog altijd bezig. Wij schreven in Vaklunch #413, #421 en #436 al over dit arrest en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse rechtspraak. Kortgezegd heeft Keskin ertoe geleid dat het toetsingskader voor het mogen horen van getuigen door de verdediging gedeeltelijk op de schop ging. In zijn post-Keskin-arrest stelde de Hoge Raad vast dat de onderbouwingseisen voor getuigenverzoeken moesten worden bijgesteld ten aanzien van niet eerder door de verdediging gehoorde getuigen à charge. Het nieuwe kader moet via de (lagere) rechtspraak uitkristalliseren. Toch zag de Hoge Raad vorige week aanleiding om de eigen rechtspraak op dit punt nog verder te verduidelijken. LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts