#571: Is clubliefde koersgevoelig?

De afgelopen week is veel te doen geweest over de vraag of algemeen directeur Alex Kroes heeft gehandeld met voorwetenschap vlak voor de bekendmaking van zijn voorgenomen benoeming. In de media werd maar al te snel aangenomen dat sprake zou zijn van handel met voorkennis en dat sprake was van een strafbaar feit. Deze conclusie volgde door opmerkingen dat de aankoop in elk geval onhandig zou zijn geweest. Gelukkig is de onhandigheid of verstandigheid van de aankoop van de aandelen niet het criterium voor de strafbaarheid van handel met voorwetenschap, maar worden de toetsstenen geschetst door de kaders van de wet. En hoewel de juristen van Ajax hier uitgebreid naar gekeken zullen hebben, hierbij toch nog een juridische beschouwing.

LEES VERDER

#570: Woorden én daden

Het Openbaar Ministerie koerst op een steeds efficiëntere inzet van het strafrecht. Het college van PG maakte vorig jaar al bekend dat het Openbaar Ministerie met een nieuw college ook kan rekenen op “nieuwe accenten”. Met het oog op de capaciteit wordt onder meer steeds onderzocht of zaken vroegtijdig in het onderzoek kunnen worden afgedaan. Daarnaast worden de opties van het civiele recht beproefd en worden bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die passen bij een efficiëntieslag, ingezet. En het blijft niet alleen bij beloftes.

LEES VERDER

#569: Het informeel verschoningsrecht en de sleepnettactiek

Het verschoningsrecht staat de afgelopen tijd flink in de spotlight. De Hoge Raad heeft op 12 maart 2024 duidelijke uitgangspunten geformuleerd voor de te volgen procedures bij inbeslaggenomen materiaal, als een redelijk vermoeden bestaat dat gevorderde gegevens geheimhoudersinformatie bevatten. Het filteren van inbeslaggenomen stukken is vaak een tijdrovende klus, die door een rechter-commissaris dient te worden uitgevoerd. Om die reden is ook wel kritiek geuit: advocaten zouden hun verschoningsrecht inzetten als “procedureel wapen”, om zand in de machine te gooien. Maar je kunt het ook omdraaien.

LEES VERDER

#568: ‘Tis the season: Chambers ranking Hertoghs voor white-collar crime

Veel werk in de fraudepraktijk vindt plaats buiten de openbare zittingszaal. Het “winnen” van een zaak zit ook niet altijd in het juridisch gelijk van de cliënt te behalen. Vaak zijn er vele andere belangen die cruciaal zijn voor de cliënt. In fraudezaken wordt het Openbaar Ministerie vaak al in een vroeg stadium tijdens het onderzoek – en niet eerst tijdens een openbare zitting – geconfronteerd met bewijs en argumenten, waarom geen sprake is van een strafbaar feit en niet vervolgd zou moeten worden. Daardoor zijn de “kronen op het werk” veelal niet zichtbaar voor het grote publiek, maar des te meer voor onze collega-advocaten binnen en buiten Nederland met wie we aan dergelijke zaken samenwerken. Op basis van hun ervaringen met ons team is het White Collar Crime Team van Hertoghs Advocaten dit jaar als nieuwkomer opgenomen in de ranking van Chambers & Partners. En daar zijn we natuurlijk trots op!

LEES VERDER

#567: Fraus Legis en de balans tussen letter en geest van de wet

Recent verscheen een zeer lezenswaardige conclusie van advocaat-generaal mr. Wattel over de problematiek rondom artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) en fraus legis. Naast de uitdagingen en vraagstukken rondom artikel 10a Vpb, zet het ook het leerstuk van fraus legis op de agenda. Net als de vraag hoe dit leerstuk zich verhoudt tot fraude.

LEES VERDER

#566: Verboden te vissen

Op grond van artikel 19 Wet op de economische delicten (WED) mogen opsporingsdiensten in het kader van de opsporing van strafbare feiten een inzage in gegevens en bescheiden vorderen. In zijn arrest van 14 november 2023 oordeelde de Hoge Raad dat zo’n vordering strijdig is met artikel 6 EVRM als sprake is van een fishing expedition.

LEES VERDER

#565: Privacy voor slachtoffers – a two way street?

Op 16 februari 2024 is de conceptversie van het Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken in internetconsultatie gebracht. Met dit besluit wordt beoogd de privacy van slachtoffers van strafbare feiten beter te beschermen. Uit onderzoeken door het WODC in 2015 is namelijk gebleken dat slachtoffers een inbreuk op hun privacy ondervinden als verdachten via het procesdossier toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Maar hoe werkt het recht op privacy als het gaat om een verdachte (entiteit) ten opzichte van een vermeend slachtoffer?

LEES VERDER

#564: Een sfeerloos vonnis

Een medewerker van een supermarkt doet een greep in de kassa, met alle gevolgen van dien. Is de supermarkt dan strafrechtelijk aansprakelijk? Onder omstandigheden wel, maar de toerekening gaat niet altijd goed. Dat blijkt uit een recent vonnis van rechtbank Rotterdam.

LEES VERDER

#563: Times are changing

Zo’n 5 jaar geleden was opsporing en vervolging van financiële fraude door financiële instellingen te onderzoeken nog een speerpunt van het Openbaar Ministerie en de FIOD. In Vaklunch #302 stond het jaarbericht van de FIOD voor 2019 centraal. Daarin werd de volgende expliciete oproep gedaan aan financiële dienstverleners: “Naast het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen doen we als FIOD een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van poortwachters zoals banken, financieel dienstverleners en accountants bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.” Daar is – met wetgeving en risico’s voor de eigen reputatie als stok achter de deur – massaal gehoor aan gegeven. De naleving van de Wwft-verplichtingen is niet meer weg te denken uit het financiële domein. Kan het Openbaar Ministerie de eigen focus verschuiven naar andere domeinen?

LEES VERDER

#562: Met privilege komt verantwoordelijkheid

 

Rechtbank Rotterdam deed net voor kerst 2022 uitspraak in de beroepsprocedure die een betaaldienstverlener voerde tegen twee boetes die zijn opgelegd door DNB. Hoewel de uitspraak over het evenredigheidsbeginsel in relatie tot de opgelegde boete(s) zeer geschikt was voor onder de kerstboom, heeft publicatie ervan nog even op zich laten wachten. Op 15 januari jl. is het alsnog gepubliceerd. Wellicht ter inspiratie voor de goede voornemens van 2024?LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts