#333: Geen woorden maar daden

In diverse Vaklunches hebben wij reeds aandacht besteed aan het feit dat een verdachte mag vertrouwen op toezeggingen van het Openbaar Ministerie. Feit is helaas echter dat het Openbaar Ministerie niet altijd handelt naar haar eigen toezeggingen en dat de rechter dan moet ingrijpen. Voorbeelden hiervan bespraken wij in Vaklunch #235  en Vaklunch #305 . In de Nieuwsbrief Strafrecht van deze maand is nu een nieuw voorbeeld geplaatst (NBStraf 2019/206) die (nog) niet op rechtspraak.nl is gepubliceerd. Lees verder

#332: De verdachte no-show

Iedere verdachte komt fundamentele mensenrechten toe op basis van artikel 6 EVRM. Een ervan is het recht aanwezig te zijn bij zijn eigen berechting. Niet iedere verdachte wil echter aanwezig zijn. En niet iedere verdachte zal het advies krijgen van zijn advocaat om aanwezig te zijn. Wordt een aanhoudingsverzoek dan steeds gehonoreerd? Nee, het aanwezigheidsrecht is namelijk niet absoluut zoals wij al schreven in Vaklunch #218. Waar ligt de grens? Lees verder

#331: Una via: één weg

In Vaklunch #326 schreven wij over het herleven van het una via-beginsel naar aanleiding van het arrest van het Hof Den Bosch van 4 juni 2019. In deze zaak werd het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging voor het onjuist doen van aangiften omzetbelasting omdat voor die tijdvakken reeds verzuimboetes waren opgelegd voor het niet (tijdig) indienen van de aangiften op basis van artikel 67b AWR en voor het niet (tijdig) voldoen van belasting die op aangifte moet worden voldaan op basis van artikel 67c AWR. In de uitspraak van 23 juli 2019 besteedt de rechtbank Rotterdam ook aandacht aan het una via-beginsel.Lees verder

#330: Wanneer is de getuige verschenen?

Om het ondervragingsrecht ex artikel 6 EVRM te effectueren wordt van de verdediging verlangd dat deze actief verzoekt om het horen van een specifieke getuige. Ook dienen deze verzoeken steeds zorgvuldig te worden onderbouwd. Verder is het moment van het verzoek om een getuige te horen van belang. Het moment is van belang om te bepalen of het verzoek om de getuige te horen, de toets van het verdedigingsbelang dan wel het noodzakelijkheidscriterium kan doorstaan. Hoe zit dat ook alweer met de ter zitting verschenen getuige? Lees verder

#329: Meewerken aan het onderzoek: wat levert dat op?

Straftoemeting doet af en toe wat arbitrair aan. Hoewel de LOVS-richtlijnen houvast geven voor de toe te passen straffen is het uiteindelijk maatwerk. In de LOVS-richtlijnen staat immers ook dat rekening gehouden dient te worden met strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden. Maar hoe deze omstandigheden moeten worden gewogen en welk effect deze omstandigheden hebben op de straf blijft altijd gissen. Dat geldt met name voor de vraag of, en zo ja wat meewerken aan het onderzoek oplevert qua strafmaat. Op deze vraag moeten advocaten veelal het antwoord schuldig blijven aan hun cliënt. Het Hof in Den Haag heeft echter in het arrest van 17 mei 2019, recent gepubliceerd, goed inzichtelijk gemaakt wat het effect van meewerken op de strafmaat kan zijn.
Lees verder

#328: Ik kan het me niet herinneren

In vele zaken is het verrichten van het onderzoek à décharge een grote uitdaging voor de verdediging. Niet alleen het bepalen of, en zo ja, welke getuigen moeten worden gehoord is een uitdaging. Regelmatig zit de uitdaging ook in het overtuigen van het Openbaar Ministerie en de rechter(-commissaris) van het belang om deze getuige(n) te horen. Zeker indien het verzoek in een vroegtijdig stadium van het onderzoek wordt gedaan, terwijl onderzoek à décharge juist dan van groot belang kan zijn. Gelukkig onderkent het Hof in Amsterdam dat het horen van getuigen in een vroegtijdig stadium de waarheidsvinding ten goede kan komen.

Lees verder

#327: Geld stinkt…

… althans, de overheid lijkt te vinden dat contant geld stinkt. In de strijd tegen criminaliteit en witwassen hebben Minister Hoekstra en Grapperhaus een plan gepresenteerd tegen witwassen. Beide ministers willen het “criminelen” steeds moeilijker maken om het financiële stelsel te gebruiken. De voorstellen die zij daartoe doen zijn vergaand. De vraag is echter of er voldoende aandacht wordt besteed aan de rechtsbescherming?Lees verder

#326: Eén weg leidt naar Rome

Ten behoeve van de rechtszekerheid kan een strafrechtelijke vervolging niet samen gaan met een bestuurlijke beboeting voor hetzelfde fiscale delict. Het una via-beginsel dwarsboomt de bestuurlijke beboeting als de strafrechtelijke vervolging is aangevangen en vice versa. Helaas blijkt het una via-beginsel in de praktijk aan betekenis te verliezen. Dat concludeerden wij onder meer in Vaklunch #165. Toch gloort er dankzij Gerechtshof Den Bosch hoop aan de horizon.

Lees verder

#324: Barking up the wrong tree

Officieren van het Landelijk Parket hebben afgelopen week in het NRC de noodklok geluid over het gebruik van het verschoningsrecht door advocaten. Ook op de website van het Openbaar Ministerie verscheen een nieuwsbericht hierover. De reden? Het verschoningsrecht van advocaten zorgt in de praktijk voor vertraging van omvangrijke opsporingsonderzoeken naar mogelijke fraude. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de rechter-commissaris moet beslissen of terecht een beroep op het verschoningsrecht wordt gedaan. Het Openbaar Ministerie verwijt  de geheimhouders deze vertraging te veroorzaken. Maar ontstaat de vertraging dan door het beroep op het verschoningsrecht? Of ontstaat het door de trage procedure bij de rechter-commissaris?Lees verder