#567: Fraus Legis en de balans tussen letter en geest van de wet

Recent verscheen een zeer lezenswaardige conclusie van advocaat-generaal mr. Wattel over de problematiek rondom artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) en fraus legis. Naast de uitdagingen en vraagstukken rondom artikel 10a Vpb, zet het ook het leerstuk van fraus legis op de agenda. Net als de vraag hoe dit leerstuk zich verhoudt tot fraude.

LEES VERDER

#566: Verboden te vissen

Op grond van artikel 19 Wet op de economische delicten (WED) mogen opsporingsdiensten in het kader van de opsporing van strafbare feiten een inzage in gegevens en bescheiden vorderen. In zijn arrest van 14 november 2023 oordeelde de Hoge Raad dat zo’n vordering strijdig is met artikel 6 EVRM als sprake is van een fishing expedition.

LEES VERDER

#565: Privacy voor slachtoffers – a two way street?

Op 16 februari 2024 is de conceptversie van het Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken in internetconsultatie gebracht. Met dit besluit wordt beoogd de privacy van slachtoffers van strafbare feiten beter te beschermen. Uit onderzoeken door het WODC in 2015 is namelijk gebleken dat slachtoffers een inbreuk op hun privacy ondervinden als verdachten via het procesdossier toegang krijgen tot hun persoonlijke gegevens. Maar hoe werkt het recht op privacy als het gaat om een verdachte (entiteit) ten opzichte van een vermeend slachtoffer?

LEES VERDER

#564: Een sfeerloos vonnis

Een medewerker van een supermarkt doet een greep in de kassa, met alle gevolgen van dien. Is de supermarkt dan strafrechtelijk aansprakelijk? Onder omstandigheden wel, maar de toerekening gaat niet altijd goed. Dat blijkt uit een recent vonnis van rechtbank Rotterdam.

LEES VERDER

#563: Times are changing

Zo’n 5 jaar geleden was opsporing en vervolging van financiële fraude door financiële instellingen te onderzoeken nog een speerpunt van het Openbaar Ministerie en de FIOD. In Vaklunch #302 stond het jaarbericht van de FIOD voor 2019 centraal. Daarin werd de volgende expliciete oproep gedaan aan financiële dienstverleners: “Naast het voldoen aan hun wettelijke verplichtingen doen we als FIOD een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van poortwachters zoals banken, financieel dienstverleners en accountants bij het voorkomen en bestrijden van witwassen, corruptie en terrorismefinanciering.” Daar is – met wetgeving en risico’s voor de eigen reputatie als stok achter de deur – massaal gehoor aan gegeven. De naleving van de Wwft-verplichtingen is niet meer weg te denken uit het financiële domein. Kan het Openbaar Ministerie de eigen focus verschuiven naar andere domeinen?

LEES VERDER

#562: Met privilege komt verantwoordelijkheid

 

Rechtbank Rotterdam deed net voor kerst 2022 uitspraak in de beroepsprocedure die een betaaldienstverlener voerde tegen twee boetes die zijn opgelegd door DNB. Hoewel de uitspraak over het evenredigheidsbeginsel in relatie tot de opgelegde boete(s) zeer geschikt was voor onder de kerstboom, heeft publicatie ervan nog even op zich laten wachten. Op 15 januari jl. is het alsnog gepubliceerd. Wellicht ter inspiratie voor de goede voornemens van 2024?LEES VERDER

#561: Witwaskompas van het OM – geldezel, witwasser of facilitator?

Eind vorig jaar publiceerde het Openbaar Ministerie een online enquête waarin Nederlanders worden verzocht hun mening te geven over witwassen. Daarmee beoogt het Openbaar Ministerie te peilen hoe de samenleving denkt over de bestraffing van strafbare feiten. De resultaten worden dan ook meegenomen bij de evaluatie van de strafvorderingsrichtlijnen over dit onderwerp.

LEES VERDER

#560: Dividendstrippen? De wet is fully dressed

Dividendstrippen is een hot topic. In Duitsland zijn hier de afgelopen jaren verschillende mensen voor veroordeeld, en ook in Nederland zijn strafrechtelijke onderzoeken gestart op verdenking van ‘dividendstrippen’. Maar wat houdt dat precies in? Een recent arrest van de Hoge Raad laat zien dat de term dividendstrippen niet zomaar mag worden gebruikt. De zienswijze van de Belastingdienst blijkt in elk geval te te ruim. Het is de wet zelf die duidelijkheid biedt.LEES VERDER

#559: De dekens verschoond

Drie jaar geleden kwam aan het licht dat een notaris en oud-bestuursvoorzitter bij het kantoor van de landsadvocaat, Pels Rijcken, mogelijk tientallen miljoenen euro’s had verduisterd. Rechtbank Amsterdam deed in het strafrechtelijk onderzoek naar deze fraude onlangs een belangrijke uitspraak over het verschoningsrecht van de deken.

LEES VERDER

#558: Boete Wft? Liever privé!

Boetebesluiten in het bestuursrecht zijn in beginsel niet openbaar. Dat kan anders worden wanneer een boete wordt opgelegd aan een instantie met een toezichthoudende functie, zoals financiële instellingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige overtredingen in de Wet financieel toezicht (Wft) of de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). Daartegen staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open. De boeteling kan zich wel tot de voorzieningenrechter wenden om de openbaarmaking tegen te houden. Recent deed de rechtbank Rotterdam uitspraak op een verzoek om een voorlopige voorziening om de openbaarmaking van een boetebesluit op basis van de Wft tegen te houden. Die boete blijft dus privé. Voorlopig althans.

LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts