#571: Is clubliefde koersgevoelig?

De afgelopen week is veel te doen geweest over het mogelijk handelen met voorwetenschap van algemeen directeur Alex Kroes, vlak voor de bekendmaking van zijn voorgenomen benoeming. In de media werd maar al te snel aangenomen dat sprake zou zijn van handel met voorkennis en dat sprake was van een strafbaar feit. Deze conclusie volgde door opmerkingen dat de aankoop in elk geval onhandig zou zijn geweest. Gelukkig is de onhandigheid of verstandigheid van de aankoop van de aandelen niet het criterium voor de strafbaarheid van handel met voorwetenschap, maar worden de toetsstenen geschetst door de kaders van de wet. En hoewel de juristen van Ajax hier uitgebreid naar gekeken zullen hebben, hierbij toch nog een juridische beschouwing.

Het verbod op handel met voorwetenschap is neergelegd in artikel 14 van de Europese Verordening marktmisbruik (MAR) en is strafbaar gesteld via artikel 1 sub 1 van de Wet op economische delicten (WED). Artikel 14 MAR luidt als volgt:

“Het is verboden om:
a) te handelen met voorwetenschap of trachten te handelen met voorwetenschap;
b) iemand anders aan te raden om te handelen met voorwetenschap of iemand anders ertoe aan te zetten om te handelen met voorwetenschap, of
c) voorwetenschap wederrechtelijk mee te delen.”

Artikel 8 MAR bepaalt verder dat handel met voorwetenschap zich voordoet wanneer een persoon die over voorwetenschap beschikt die informatie gebruikt om, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of middellijk financiële instrumenten te verwerven of te vervreemden waarop die informatie betrekking heeft.

Welke informatie kwalificeert als voorwetenschap? Volgens artikel 7 MAR dient het te gaan om niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt, een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide financiële instrumenten. De informatie waar de voorwetenschap betrekking op heeft, dient dus allereerst concreet te zijn en ten tweede een significante invloed te kunnen hebben op de koers.

Relevant voor de beoordeling of sprake is van handel met voorkennis zijn de omstandigheden van het geval, en er is weinig jurisprudentie op dit punt voorhanden. In onderhavige casus heeft Alex Kroes een week voor de bekendmaking van zijn aanstelling bij Ajax aandelen gekocht. Het lijkt erop dat deze informatie op 26 juli 2023, ten tijde van de laatste aankoop van aandelen, voldoende concreet was. De cruciale vraag is daarom of de informatie een significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten. Er is geen harde, eensluidende formule om vast te stellen wanneer sprake is van een significante invloed op de koers. Wel vereist deze beoordeling een ex ante-analyse: vooraf moet getoetst worden of de aanstelling van de CEO koersgevoelige informatie is. Een belangrijk aanknopingspunt kan daarvoor de insiderlijst van Ajax zelf zijn, en de vraag of Ajax destijds de aanstelling van Kroes als koersgevoelig aanmerkte. Hoewel de aanstelling van een algemeen directeur zeker een significante invloed zou kunnen hebben op het koersverloop van een aandeel, is het de vraag of dit ook het geval zou zijn geweest bij het Ajax-aandeel. Wanneer gekeken wordt naar het koersverloop van het Ajax-aandeel, kent dat een stabiel beloop. Ook bij de aankondiging van Van der Sar als algemeen directeur, ziet men geen opleving van de koers. Een aanwijzing bij de beoordeling of sprake is van handel met voorwetenschap, kan zijn dat de koers van het Ajax-aandeel niet reageerde na publicatie van het nieuws. Hiervan lijkt op het moment van aankondiging van Kroes ook geen sprake te zijn.

Kortom een interessante juridische discussie. Slecht voor Ajax, hoewel het aandeel Ajax niet lijkt te blikken of blozen van dit moddergegooi en stabiel omhoog kabbelt. Kennelijk is de clubliefde het meest koersgevoelig bij deze voetbalclub.

Heb je hier vragen over of wil je hierover van gedachten wisselen met ons? Neem dan contact op via vaklunch@hertoghsadvocaten.nl.

No Comments

Post a Comment