#288: Wraken van de wrakingskamer

Indien feiten of omstandigheden zich voordoen waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden dan kan de verdediging of het Openbaar Ministerie een verzoek tot wraking indienen. Een aparte wrakingskamer beoordeelt dit verzoek. Tegen een beslissing van de wrakingskamer staat ex artikel 515, lid 5, Sv geen rechtsmiddel open. Recent heeft een beschikking van de wrakingskamer er echter toe geleid dat advocaat-generaal D.C.J. Aben beroep in cassatie in het belang der wet heeft ingesteld.

De zaak lag als volgt: de verdediging had een wrakingsverzoek ingediend. De behandeling van dit wrakingsverzoek zou plaatsvinden op 11 december 2015. De raadsman heeft hierop een brief gestuurd aan de wrakingskamer waarin hij aangeeft dat bij het bepalen van de zittingsdatum geen rekening is gehouden met de door hem opgegeven verhinderdata. Dit verdagingsverzoek is door de wrakingskamer niet gehonoreerd. De wrakingskamer stelt dat wel rekening is gehouden met de verhinderingen van de raadsman maar dat bovendien veel te veel verhinderingen waren opgegeven waardoor het anders niet mogelijk zou zijn om het wrakingsverzoek voortvarend te behandelen zoals de wet voorschrijft.

De afwijzing van dit verdagingsverzoek heeft ertoe geleid dat de wrakingskamer is gewraakt door de verdediging. Dezelfde wrakingskamer heeft dit wrakingsverzoek vervolgens buiten behandeling gesteld vanwege misbruik van dit middel. Het wrakingsverzoek had volgens de wrakingskamer het enkele doel om een ongevallige processuele beslissing tegen te werken en zo de behandeling van het wrakingsverzoek alsnog te vertragen.

Tegen deze beslissing van de wrakingskamer wordt beroep in cassatie in het belang der wet ingesteld. De vraag die zich voordoet is; kan een wrakingsrechter gewraakt worden en kan deze wrakingskamer dan zelf oordelen dat misbruik wordt gemaakt van het wrakingsmiddel of dient daarvoor dan een nieuwe wrakingskamer te worden aangesteld?

De Hoge Raad stelt voorop dat een wrakingsrechter gewraakt kan worden. In beginsel mag deze gewraakte rechter dan geen beslissing nemen. Echter een redelijke wetsuitleg brengt met zich mee dat indien een wrakingskamer wordt gewraakt deze wrakingskamer zelf mag beoordelen of misbruik wordt gemaakt van het wrakingsrecht waardoor ongerechtvaardigd oponthoud ontstaat. Daarvoor hoeft dan aldus geen nieuwe wrakingskamer te worden aangesteld.

De Hoge Raad ziet overigens ook op inhoudelijke gronden geen reden om de beslissing van de wrakingskamer niet in stand te laten. Het cassatie beroep in het belang der wet wordt aldus afgewezen. De les die wij hieruit als advocaat kunnen trekken: maak een wrakingsverzoek geen vertragingsverzoek. Dit is in de laatste plaats in het belang van jouw cliënt.

Heb je vragen over het voorgaande of wil je hierover van gedachten wisselen met ons? Neem dan contact op met boezelman@hertoghsadvocaten.nl of boer@hertoghsadvocaten.nl.

2 Comments
 • CM

  3 oktober 2018 at 17:45 Beantwoorden

  Geachte heer, mevrouw,

  Ik heb een vraagje: ik heb 2 zaken lopen bij de recgtbank. Door de oneerlijkheid van de rechter heb ik haar en haar afdeling gewraakt. De zaken zijn nu bij de wraakkamer en heb een bevestiging ervan ontvangen. De wrakingskamer hebben nog geen besluit genomen door de wraakrechters maar de gewraakte rechter stuurde mij weer een zittingsdatum terwijl ik haar gewraakt heb.
  Ik heb contact opgenomen met de wrakingskamer om de stand van zaken aan te vragen. De wraakkamer vonden het aan het begin geen haalbaar manier en ze zouden contact opnemen met haar.
  Een dag daarna heb ik een brief ontvangen van de wrakingskamer met een excuus. Op de brief van de wrakingskamer zag ik 2 kemerken terwijl ik 1 kenmerk heb. De vorige rechter heeft een beroepschrift zelf verzonnen om aan te koppelen met mijn lopende zaken zodat ik geen recht zou hebben om in hoger beroep te gaan. De 2de kenmerk is blijkbaar de verzonnen zaak die werd na het contact toegevoegd bij de wrakingskamer. Ik heb net de wrakingskamer gewraakt met de reden dat ze partijdig zijn en over de 2de kanmerk die werd toegevoegd aan de wrakingskamer.

  Waaneer kan ik in cassatie gaan?
  Als de wrakingskamer niet akkoord gaat met wraking hoe zit het dan?

  Graag hoor ik het van u

  Met vriendelijke groet,
  C.M

 • Vaklunch.nl

  17 oktober 2018 at 13:34 Beantwoorden

  Beste CM,

  Helaas bestaat geen mogelijkheid om cassatie in te stellen tegen een beslissing van de wrakingskamer. In de onderhavige zaak was cassatie in het belang der wet ingesteld door de advocaat-generaal. Dit maakte het arrest daardoor ook bijzonder.

  Succes met uw zaak en houd ons op de hoogte.

Post a Comment