#257: Strafbare valkuilen

Fraude onderzoeken kenmerken zich door enorme omvangen. Dat uiteindelijk veel ordners van het procesdossier overbodig blijken als het écht tot een zitting komt zal menig rechter, officier van justitie en advocaat beamen. Het enorme aanbod aan opsporingsmiddelen leidt tot een evenzo groot aanbod aan in beslag genomen materiaal. En het komt vaak voor dat zich in dat materiaal informatie bevindt waarvan de verdachte zich afvraagt hoe men daar aan is gekomen. Veelal wordt tijdens het onderzoek gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vordering tot uitlevering van opgeslagen of vastgelegde gegevens ex artikel 126nd Wetboek van Strafvordering (Sv) uit te vaardigen. Deze vordering mag niet aan een verdachte worden gericht. Dit kan bijvoorbeeld de adviseur, de bank of de vermogensbeheerder zijn. De vordering verplicht diegene tot het verlenen van medewerking én tot geheimhouding, ook – of wellicht juist – tegenover de verdachte. In een recente zaak liep een verdenking van schending van deze geheimhoudingsplicht met een sisser af.Lees verder

#255: Btw fraude?

Btw-fraude kent diverse vormen, maar in de kern komt het veelal op hetzelfde neer: ergens in de handelsketen wordt de aan de Belastingdienst verschuldigde btw niet betaald. Btw-ketenfraude is dus in feite een fraude waarbij ergens in de handelsketen sprake is van een frauduleuze ondernemer die wel btw factureert aan en incasseert van zijn afnemers, maar niet aan de Belastingdienst betaalt. Maar wie in de keten kan worden beticht van btw-fraude? Iedereen? Of alleen degene die wist dat hij betrokken is in een keten waarin ergens geen btw wordt afgedragen? Een recent arrest van de fiscale kamer van de Hoge Raad geeft handvatten voor de beoordeling van de vraag wanneer het nultarief mag worden geweigerd in geval van btw-fraude maar ook relevant kan zijn voor de strafpraktijk.Lees verder

#254: Zoete broodjes bakken

Of sprake is van oplichting is niet in iedere zaak meteen duidelijk. De jurisprudentie over dit onderwerp is ook erg casuïstisch. En dat is niet verwonderlijk. De vraag of sprake is van oplichting is typisch zo’n vraag die ‘afhankelijk is van de omstandigheden van het geval’. Ook de rol van het slachtoffer speelt een rol. De vraag is of de ‘zoete broodjes’ die de oplichter met zijn leugens bakt dusdanig geloofwaardig waren dat het slachtoffer niet aan te rekenen is dat hij een goed heeft afgegeven. Het arrest van de Hoge Raad van 9 januari 2018 – waarin de verdachte onder meer wordt verweten de bakker te hebben bewogen tot afgifte van gebakjes en bonbons – is toepasselijk.

Lees verder

#253: Schizofrenie en de onschuldpresumptie

De onschuldpresumptie is een groot goed in ons rechtsstelsel. Dit recht is vastgelegd in artikel 6, lid 2, van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Iedereen die verdacht wordt van een strafbaar feit komt dit recht toe. De Hoge Raad en rechters in den lande onderkennen op zichzelf dat ook in fiscale zaken onder omstandigheden de onschuldpresumptie gerespecteerd moet worden. Toch lijken beeld en geluid bij de toepassing op concrete zaken niet te kloppen.

Lees verder

#252: Afkomstig uit enig misdrijf… of toch niet?

Het onderwerp witwassen heeft de afgelopen jaren heel veel jurisprudentie opgeleverd. Het kernverwijt dat een verdachte van witwassen wordt gemaakt is het presenteren van een illegaal verkregen voorwerp als een legaal verkregen voorwerp.[1] Het voorwerp dat wordt witgewassen dient dus een criminele herkomst te hebben. Het vereiste causale verband heeft tot gevolg dat het misdrijf voorafgaand aan de verkrijging van de voorwerpen moet hebben plaatsgevonden, waarna het voorwerp kan worden witgewassen. Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad van 28 oktober 2014. In een recent arrest van 16 januari 2018 gaat de Hoge Raad opnieuw in op de noodzakelijkheid van het bestaan van een ‘criminele herkomst’ van het voorwerp alvorens het kan worden witgewassen.

Lees verder

#251: Het NS-debacle van het Openbaar Ministerie

Op 21 november 2017 blies het Openbaar Ministerie hoog van de toren. Er werden fikse straffen geëist in de NS-Zaak; gevangenisstraffen tot 12 maanden, taakstraffen en geldboetes. De verdachten hadden zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan het valselijk opmaken van overeenkomsten, het bekendmaken van bedrijfsgeheimen en niet-ambtelijke omkoping. Vlak voor het kerstreces op 21 december 2017 sprak de rechtbank Oost-Brabant zes verdachten en het bedrijf NS vrij van omkoping en valsheid in geschrifte. De rechtbank verklaarde het OM niet-ontvankelijk ten aanzien van schending van de geheimhoudingsplicht. Wij besteden graag aandacht aan het oordeel van de rechtbank over valsheid in geschrifte.Lees verder

#250: Out with the old, in with the new

Out with the old, in with the new, dat leek in 2017 het lot van de inkeerregeling vanaf 1 januari 2018. In de loop van 2017 heeft de staatssecretaris de afschaffing van de inkeerregeling per 2018 aangekondigd. In vaklunch #228 schreven we dat de staatsecretaris de Tweede Kamer op 12 juli 2017 informeerde dat hij de inkeerregeling vanaf 2018 wilde afschaffen. Hoewel uit het bericht niet kon worden opgemaakt dat naast de fiscale ook de strafrechtelijke inkeerregeling zou worden afgeschaft, bleek de staatsecretaris dit wel voor ogen te hebben. Toch starten we 2018 met behoud van de van de inkeerregeling, zowel fiscaal als strafrechtelijk.Lees verder

#249: Op naar 2018!

#249: Op naar 2018!

De laatste dossiers worden bestudeerd, de laatste brieven geschreven en de laatste puntjes worden op de i gezet. Het einde van 2017 is inmiddels écht in zicht. Tijd voor velen om het werk even achter zich te laten, terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken naar het komende jaar.

Zo ook wij! Wat een enerverend jaar is het geweest: Met mooie en frustrerende ontwikkelingen in ons vakgebied, pareltjes van uitspraken, maar ook uitspraken die je wenkbrauwen doen rijzen. Ook zijn wij in Amsterdam neergestreken en succesvol van start gegaan! En als kers op de taart kijkt Vaklunch.nl uit naar een feestje in 2018, maar daarover later meer.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een prachtig nieuw jaar, dat 2018 maar weer veel moois voor iedereen in petto mag hebben!

                                                        

#248: Is een eigenwijs Hof opportuun?

Het opportuniteitsbeginsel is een terugkerend onderwerp op vaklunch.nl. Heel recent schreven wij in Vaklunch #245 nog  over dit beginsel. In dit artikel bespraken wij een arrest van de Hoge Raad waarin kritisch werd getoetst of het Hof de juiste maatstaf had aangelegd bij de beoordeling van de vraag of het Openbaar Ministerie tot vervolging had mogen overgaan. Maar wat als het Openbaar Ministerie zelf vindt dat het niet ontvankelijk is in haar vervolging. Is het dan nog opportuun om tot een strafrechtelijke veroordeling te komen?

Lees verder