# 205: De dwangsom als straf

In het belastingrecht is de belastingplichtige op basis van artikel 47 AWR verplicht om informatie te verstrekken aan de inspecteur. Indien een belastingplichtige dit weigert dan kan dit diverse gevolgen hebben. Zo kan de inspecteur een informatiebeschikking nemen waardoor komt vast te staan of de belastingplichtige verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken. Bestaat deze verplichting en verstrekt hij de informatie niet dan kan omkering en verzwaring van de bewijslast volgen. De inspecteur kan ook een boete opleggen of de zaak aanmelden voor strafrechtelijk vervolging. Deze middelen hoeven echter niet te resulteren in het alsnog verkrijgen van de gevraagde informatie. Daarvoor heeft de Belastingdienst een ander – inmiddels veelvuldig ingezet – middel tot zijn beschikking: De dwangsom. De inspecteur verzoekt de rechter dan om een bedrag te bepalen dat moet worden betaald voor iedere dag waarop de informatie  niet verstrekt is. Dit bedrag kan hoog oplopen. Maar wat is een dwangsom nu eigenlijk? Volgens een recent arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch kan een dwangsom een straf zijn met alle gevolgen van dien.LEES VERDER

#165: Het una via-beginsel uitgehold

In de vakliteratuur kwamen wij een arrest tegen van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aangaande het una via-beginsel dat onze wenkbrauwen enigszins heeft doen fronzen. Het una via-beginsel bepaalt dat de mogelijkheid om een boete op te leggen vervalt wanneer de belasting- of inhoudingsplichtige vanwege hetzelfde feit strafrechtelijk wordt vervolgd. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 5:44 lid 1 van de Awb. Voor de omgekeerde situatie geldt eveneens dat bevoegdheid voor het instellen van strafvervolging vervalt als reeds een bestuurlijke boete is opgelegd (ex artikel 243, lid 2, Sv). Wij vragen ons af of het gerechtshof in voornoemd arrest op juiste gronden het una via-beginsel ter zijde heeft geschoven.LEES VERDER

Loading new posts...
No more posts