#329: Meewerken aan het onderzoek: wat levert dat op?

Straftoemeting doet af en toe wat arbitrair aan. Hoewel de LOVS-richtlijnen houvast geven voor de toe te passen straffen is het uiteindelijk maatwerk. In de LOVS-richtlijnen staat immers ook dat rekening gehouden dient te worden met strafverzwarende en strafverminderende omstandigheden. Maar hoe deze omstandigheden moeten worden gewogen en welk effect deze omstandigheden hebben op de straf blijft altijd gissen. Dat geldt met name voor de vraag of, en zo ja wat meewerken aan het onderzoek oplevert qua strafmaat. Op deze vraag moeten advocaten veelal het antwoord schuldig blijven aan hun cliënt. Het Hof in Den Haag heeft echter in het arrest van 17 mei 2019, recent gepubliceerd, goed inzichtelijk gemaakt wat het effect van meewerken op de strafmaat kan zijn.

De verdachte werd door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Hij had gedurende een periode van ongeveer twee jaar valse declaraties ingediend voor een duur medicijn, terwijl dat medicijn in werkelijkheid niet was verstrekt maar de vergoedingen daarvoor wel waren geïncasseerd. De straf die hij hiervoor kreeg opgelegd was een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. De verdachte ging hiertegen in hoger beroep. Het Hof laat de bewezenverklaring voor het overgrote deel in stand maar gaat met name in op de strafmaat.

Het Hof overweegt dat sprake is van een nadeelbedrag van ongeveer € 900.000. Dit zou volgens de LOVS richtlijnen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleveren van tussen de 18 en 24 maanden. Niettemin meent het Hof dat in deze zaak geen reden is om een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Het Hof benoemt de strafverminderende omstandigheden daarbij expliciet:

1. De verdachte heeft direct nadat de zaak aan het licht is gekomen volledige medewerking verleend aan het onderzoek;
2. De onterecht ontvangen bedragen heeft hij volledig terugbetaald;
3. De verdachte heeft tijdens de zitting getoond dat hij inziet dat hij fout heeft gehandeld;
4. De consequenties van de strafzaak hebben een enorme impact gehad op het leven en het gezin van de verdachte, mede door de media aandacht;
5. De verdachte is een first offender.

Het Hof komt gelet op deze omstandigheden tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een taakstraf van 240 uur. Doordat het Hof expliciet inzichtelijk maakt wat de strafverminderende omstandigheden zijn, kunnen advocaten hun cliënten hier beter over voorlichten. Wij juichen het toe dat het meewerken aan het begin van het onderzoek en inzicht geven in de fouten die zijn gemaakt als flinke strafverminderende omstandigheden worden aangemerkt. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf levert immers onnodig veel schade op voor de verdachte en zeker ook voor familie en naasten.

Heb je vragen over het voorgaande of wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met boezelman@hertoghsadvocaten.nl of boer@hertoghsadvocaten.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om over dit onderwerp te praten in een Vaklunch on demand bij jou op kantoor.

No Comments

Post a Comment