#338: Is er een tropische storm op komst?

Tot enkele jaren geleden kwam strafrechtelijke vervolging van fiscale delicten in de Caribische delen van ons Koninkrijk niet vaak voor. Onduidelijk is waarom het Openbaar Ministerie vrijwel geen oog had voor de vervolging van belastingfraude. Maar daar is inmiddels verandering in gekomen. Het Openbaar Ministerie van Curaçao heeft de afgelopen jaren van zich laten horen in het fiscale domein. De ene keer succesvoller dan de andere. Niettemin is duidelijk dat het Openbaar Ministerie van Curaçao wakker is geschud. Heel recent zijn de afspraken tussen het Openbaar Ministerie van Curaçao en de Belastingdienst van Curaçao gepubliceerd. In deze Aanmeldings-, Transactie- en Vervolgingsrichtlijnen is vastgelegd welke zaken voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking komen en welke zaken administratief zullen worden afgedaan. Wat kunnen we verwachten? Is er een tropische storm op komst?

Dat fiscale fraude onderbelicht is geweest op Curaçao is duidelijk. Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao onderkent dat ook met zoveel woorden in eerdere vonnissen. Het Gerecht lijkt dat te wijten aan de belastingmoraal op het eiland, of beter: het gebrek daaraan. Vice versa lijken burgers van Curaçao het de Inspectie der Belastingen juist te verwijten dat zij willekeurig optreedt tegen belastingplichtigen, waardoor de belastingdruk niet evenredig is verdeeld. Is het dan vreemd dat de belastingmoraal op het eiland “onderontwikkeld” is? Deze problematiek speelt ons inziens een grote rol bij de behandeling van fiscaal strafrechtelijke procedures.

Dat neemt niet weg dat eenieder in aanraking kan komen met het fiscale straf- of boeterecht. Zeker nu het Openbaar Ministerie en de Inspectie der Belastingen zich met de ATV-richtlijnen in de hand opmaken voor het strenger (verder) aanpakken van fiscale misstanden . Deze richtlijnen zijn een publicatie van de gemaakte afspraken tussen het Openbaar Ministerie, de Douane, de Inspectie der Belastingen, de Sector Fiscale Zaken (SFZ) en de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB). De richtlijnen beschrijven 1) welke zaken moeten worden aangemeld, 2) op basis van welke gegevens de zaken geselecteerd worden en 3) welke zaken strafrechtelijk en welke zaken administratief worden afgehandeld. In Hertoghs Beschouwt worden deze afspraken en de manier waarop de verdediging er haar voordeel mee kan doen verder toegelicht.

Deze richtlijnen doen vermoeden dat naast het Openbaar Ministerie ook de Inspectie der Belastingen een actieve rol zal spelen in de aanpak van fiscale fraude. Het is de vraag of dat een realistisch streven is. Vorig jaar nog stelden de Inspectie der Belastingen, en de Landsontvanger Curaçao, dat er een grote achterstand is ontstaan in het uitsturen van belastingaanslagen en dat ook de Landsontvanger noodgedwongen geld ‘op straat’ laat liggen. Het capaciteitstekort speelt hen dus parten. Zij lieten destijds ook weten niet langer te wachten op de lopende projecten om de inspectie te reorganiseren, maar zelf de reorganisatie op te zetten. Of de begrotingsproblemen overwonnen kunnen worden om een inhaalslag te maken met het aannemen van voldoende personeel zal moeten blijken. Ondertussen zal het Openbaar Ministerie er ook ‘het zijne’ van denken en mogelijk het heft in eigen hand nemen.

Wij volgen de ontwikkelingen in ieder geval op de voet. Heb je vragen over het voorgaande of wil je hierover van gedachten wisselen? Neem dan contact op met boezelman@hertoghsadvocaten.nl of boer@hertoghsadvocaten.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om over dit onderwerp te praten in een Vaklunch on demand bij jou op kantoor.

No Comments

Post a Comment